KAFKAS İŞADAMLARI DERNEĞİ
CAUCASUS BUSINESSMEN ASSOCIATION

 

   

 

 

Ҳаҭыр зқәу; Раул Ҳаџьымба,

Aҧсны Aреспублика Aҳәынҭкарратә Ахада,


 

Ҳаҭыр зқәу Ахада,


 

24 Нанҳәа 2014 амш аҽны иеиҿкааз, Aҧсны Aреспублика Aҳәынҭкарратә Ахада,иалхраҟны

1.тәи авариант процентла %50,78 еиҧш, ҳауаажәлар ахьшәыдгылаз ҳаигәырӷьеит.


 

Ари шәықәҿиара-ду шәыдаҳныҳәалоит. Aҳәынҭкарратә Ахадара; ҳаҧсадгьыл Аҧсныи , ҳадиацпораи азы, алҵшәаа бзианы иаҳзыҟалап ҳәа ҳгәыӷәоит .


 

Гәык-ҧсык ала,ҳаҭырла,

 

Иусуф Кьамил Ҭаимаз

Ахада

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Sayın Raul Hacımba

Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı,

 

Sayın Başkan,

 

4 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı seçimlerini birinci turda %50.78 oy alarak kazandığınızı memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.


Bu büyük başarınızdan dolayı sizleri kutluyor; Devlet Başkanlığınızın anavatan Abhazya ve diyasporamız için

hayırlı olmasını diliyorum.


 

Saygılarımla


 

Yusuf Kamil Taymaz

Başkan

 

 

 

 

 
  Paylaş      
 

KAFİAD